ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

ผู้อำนวยการ


อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง

รองผู้อำนวยการ

คุณทศพร ดีเทศน์

รองผู้อำนวยการ

คุณนภา มิ่งนัน

รองผู้อำนวยการ


คุณบุญช่วย อิ่มทอง

หัวหน้าสำนักงาน

Input your search keywords and press Enter.