ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พัฒนามาจากห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ เริ่มเปิดบริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2487 ในปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อจากหอสมุดเป็น “สำนักวิทยบริการ”ในปี พ.ศ. 2539-2541 ทางสถาบันได้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 6 ชั้น ได้รับงบประมาณแผ่นดินจำนวน 36 ล้านบาทให้สร้างอยู่บริเวณด้านหลังอาคารเดิม และมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างอาคารทั้ง 2 อาคาร

อาคาร 2 ชั้น (หลังเก่า) ของสำนักวิทยบริการ ได้เริ่มเปิดใช้เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2517 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ณ หลังใหม่ (อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) เป็นอาคาร 6 ชั้น ได้รับงบประมาณ สนับสนุน ในปี พ.ศ. 2539, 2540 และ 2541 ในวงเงิน 36 ล้านบาท

  • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 ได้มีการอัญเชิญพระราชลัญจกร ติดตั้งที่ระดับชั้นที่ 6 โดย อธิการบดี ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2542 ได้เปิดบริการทั้ง 2 อาคารพร้อมกัน เป็นต้นมา
  • ในวันที่ 16 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามอาคารหอสมุดว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” พร้อมทั้งประทานนามอักษรพระนามจารึกที่อาคาร แก่สถาบันราชภัฏทั้ง 40 แห่ง และสำนักวิทยบริการได้ทำ พิธีเปิดป้าย “อาคารบรรณราชนครินทร์” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2546 เนื้อที่ ให้บริการทั้ง 2 อาคาร มีจำนวน 6,629 ตารางเมตร
  • วันที่ 27 ธันวาคม 2544 ทางสำนักวิทยบริการ ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาจำนวน 50 ชุด และคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งานจำนวน 13 ชุด โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์มาเป็นประธานในพิธีเปิด
  • วันที่ 12 มกราคม 2545 ได้เปิดให้บริการระบบดีวีดีสำหรับนักศึกษาจำนวน 1 ห้อง มี 45 ชุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบริการดีวีดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาสารสนเทศในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
  • วันที่ 16 ธันวาคม 2545 ได้รับประทาน “พระตราประจำพระองค์” เป็นชื่ออาคารบรรณราชนครินทร์ พร้อมกันกับหอสมุดของสถาบันราชภัฏอีก 34 แห่ง โดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ขอประทานพระอนุญาต ณ จังหวัดน่านและมีพิธีเปิดป้ายอาคารบรรณราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2546
  • ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้โอนย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มาอยู่ในสำนักวิทยบริการ ต่อมา พ.ศ. 2549 คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย และมีมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในกำกับเทียบเท่าคณะ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้แยกออกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเอกเทศของมหาวิทยาลัย
  • และในปี พ.ศ. 2558 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้โอนย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ากับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Input your search keywords and press Enter.