กลุ่มงานบริหารสำนักงาน

คุณพัชรี พันธุ์แตงไทย

หัวหน้ากลุ่มงาน


คุณสิริขจร สร้อยสังวรณ์

นักวิชาการพัสดุ

คุณอมรรัตน์ บุญอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


คุณอำพร ศรีลำ

งานอาคารสถานที่

คุณทศพล แก้วรัตม์

งานอาคารสถานที่

Input your search keywords and press Enter.