กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสายสุนีย์ คำวรรณะ

หัวหน้ากลุ่มงาน


คุณชลัช แย้มชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณนพดล ทองชื่นตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณพณิชยาพร นวลคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


คุณพิเชฐ ลือโฮ้ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณทัศนัย อ้ายพุก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณนิภาพร พ่วงบางโพ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Input your search keywords and press Enter.