ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คลังความรู้ท้องถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นพร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ

1.1.1 มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน
1.1.2 มีระบบกลไกที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในทุกรูปแบบ
1.1.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากร สารสนเทศ
1.1.5 แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศแบบดิจิทัล และช่องทางการเข้าถึง

1.2.1 นำโปรแกรมสำหรับจัดทำ E-Book มาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่เป็นผลงาน ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ทำรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access)
1.2.3 สามารถเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานที่

กลยุทธ์ 1.3 จัดบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ

1.3.1 บริการเชิงรุก ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยนำหลักการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) มาใช้
1.3.2 ติดตาม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
1.3.3 จัดช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Page, Line Official, Digital Memo Board เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และจัดช่องทาง การแจ้งผลไปยังผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.4.1 จัดทำห้อง Smart Learning Classroom
1.4.2 จัดพื้นที่ Common Zone
1.4.3 พัฒนาพื้นที่บริการที่สามารถรองรับลักษณะความต้องการของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ เช่น Individual Zone, Inspiration Zone, Group Zone เป็นต้น
1.4.4 จัดพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานของนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URU Hall of Honor)
1.4.5 จัดกิจกรรม ปรับแต่งภูมิทัศน์ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความสวยงาม สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
1.4.6 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ สีเขียว (Green Learning Organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ 2.1 บูรณาการการเรียนการสอน

2.1.1 คลินิกบริการสารสนเทศ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม รูปแบบการพิมพ์ การจัดรูปเล่ม เป็นต้น 2.1.2 ทำความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการร่วมจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละคณะ
2.1.2 จัดทำระบบ Virtual Studio เพื่อบันทึกสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

กลยุทธ์ 2.2 บูรณาการบริการวิจัย

2.2.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบฉบับพิมพ์ และรูปแบบออนไลน์ สำหรับ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย E-Research, Reference Databases
2.2.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร หนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่ให้บริการเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย
2.2.3 บริการสารสนเทศรายบุคคล(Selective Dissemination of Information : SDI) เพื่อสนับสนุนการวิจัย
2.2.4 สร้างเครือข่ายการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) กับ ห้องสมุดอุดมศึกษาอื่นทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

กลยุทธ์ 2.3 บูรณาการบริการวิชาการ

2.3.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษ์แก่ชุมชน และสังคม
2.3.2 กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ให้กับชุมชนและสังคม
2.3.3 ให้ความช่วยเหลือ วางแผน และให้คำปรึกษาแก่สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ต่างๆ ในการดำเนินงานห้องสมุด
2.3.4 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ
2.3.5 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ : สร้างระบบ กลไก และดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตของ มหาวิทยาลัย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาและให้บริการด้าน คอมพิวเตอร์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การบริหารจัดการโครงข่าย และการสื่อสาร

3.1.1 วางระบบ กลไก และดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบสื่อสารของ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
3.1.2 ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถเข้าใช้งานในรูปแบบเสมือน (Virtual) ของมหาวิทยาลัยได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างสะดวก และรวดเร็ว
3.1.3 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสื่อสาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 3.2 การบริการคอมพิวเตอร์

3.2.1 พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
3.2.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการ และศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
3.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรม
3.2.4 จัดบริการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัย
3.2.5 จัดบริการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

3.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) อย่างเหมาะสม
3.3.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือในการบริหารงาน
3.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการเร่งด่วน
3.3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คลังความรู้ท้องถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่พึ่งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ต่อสังคมและชุมชน และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 4.1 สร้างคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1 ดำเนินการจัดหา จัดเก็บ อนุรักษ์ เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
4.1.2 จัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อให้บริการอย่างรวดเร็วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ 4.2 จัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2.2 รวบรวม จัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2.3 ให้บริการ และเผยแพร่สารสนเทศที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ สังคมภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และมี ภาพลักษณ์การบริหารเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ 5.1 การนำองค์กรของผู้บริหาร และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.1.1 จัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจขององค์กรที่มาจากการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholder) ทุกภาคส่วน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
5.1.2 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สู่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาคมมหาวิทยาลัยให้ รับทราบอย่างทั่วถึง
5.1.3 การบริหารยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
5.1.4 มีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้
5.1.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับศักยภาพ และ สะท้อนสมรรถนะของบุคคลอย่างเป็นธรรม

กลยุทธ์ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้

5.2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5.2.2 จัดให้มี KM Day ในทุกๆ เดือน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และ ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ สำหรับนำไปพัฒนาตน พัฒนางาน
5.2.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
5.2.4 พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการ (Service Mind) เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 5.3 การดำเนินงาน และระบบการประกันคุณภาพ

5.3.1 ดำเนินงานแบบรวมศูนย์ในส่วนของห้องสมุดคณะ วิทยาลัย และโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดหา และการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
5.3.2 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีฐานข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
5.3.3 พัฒนากลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการฯ เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม
5.3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับสำนักวิทยบริการฯ อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน

Input your search keywords and press Enter.