คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

ประธานกรรมการ


อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง

รองประธานกรรมการ


นางสาวนภา มิ่งนัน

กรรมการ

นายทศพร ดีเทศน์

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินธุ์ พูนนารถ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมชาย คำวรรณะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์

กรรมการ

อาจารย์จ่าเอกวุฒินันทน์ น้อยหัวหาด

กรรมการ


นายพชรพล อิ่มทอง

เลขานุการ


นางสาวอมรรัตน์ บุญอยู่

ผู้ช่วยเลขานุการ

Input your search keywords and press Enter.