วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านบริการ และส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการเพื่อสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยมองค์กร

A=Attitude ทัศนคติดี

R=Responsibility มีความรับผิดชอบ

I=Idea มอบสิ่งสร้างสรรค์

T=Team ผูกพันองค์กร

พันธกิจ

1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความใฝ่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. บริการวิชาการหรือวิชาชีพด้านการจัดห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน สังคม และเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรขั้นสูง

6. สืบสานเผยแพร่และพัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Input your search keywords and press Enter.