วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และดิจิทัลชั้นนำของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นในรูปแบบพลิกโฉมสำหรับวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล

ค่านิยมองค์กร

A=Attitude ทัศนคติดี

R=Responsibility มีความรับผิดชอบ

I=Idea มอบสิ่งสร้างสรรค์

T=Team ผูกพันองค์กร

พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาให้ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานใน การสนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งเสริม มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ทุกรูปแบบที่สอดรับในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

5. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร(Happy Work Place) ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย (Smart Office)

Input your search keywords and press Enter.