ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำหนดลงเวลาปฏิบัติราชการ

เวลาเข้าปฏิบัติงาน 06.00-09.00 น.

เวลาเลิกปฏิบัติงาน 16.30-20.00 น.

เข้าสู่ระบบ