ระเบียบการใช้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 วันและเวลาเปิดทำการ

1.1 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
1.2 ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และตามประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิกต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อขอรับการบริการสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

2.1 การใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 การใช้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต
2.3 การใช้บริการโทรทัศน์และเครื่องเล่นโสตทัศนวัสดุ
2.4 การใช้บริการห้องคาราโอเกะ

3. ผู้ใช้บริการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศในการขอรับบริการดังนี้

3.1 การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
3.2 การยืมหนังสือถ่ายสำเนา
3.3 การใช้บริการห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี และห้องประชุม/สัมมนา

4. ผู้ใช้บริการควรมีความประพฤติที่เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการเข้าใช้บริการ ได้แก่

4.1 ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
4.2 สำรวมกริยาวาจาไม่มีพฤติกรรมสร้างความรำคาญหรือรบกวนสมาธิผู้อื่น
4.3 ห้ามนำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทาน (อนุญาตเฉพาะน้ำเปล่า)
4.4 ห้ามทำลายหรือนำสารสนเทศทุกประเภทออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.5 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเนื่องมาจากการใช้บริการ

Input your search keywords and press Enter.