หน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ


ยุทธศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

กลยุทธ์ 1. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย การจัดการข้อมูล การวางแผน การตัดสินใจ การบริการด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้านการเงิน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด โดยหน่วยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สามารถเข้าถึงโดยเครื่องมือและ อุปกรณ์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ได้อย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงสื่อและความรู้ที่จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเพียงพอ (Smart Services/Learning)

กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน (Super Data)


ทีมโปรแกรมเมอร์งานบริการพัฒนาซอฟต์แวร์

ขั้นตอนการบริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

งานบริการพัฒนาเว็บไซต์

ขั้นตอนการบริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ


Input your search keywords and press Enter.